Algemene lesvoorwaarden van Yogastudio Gurbatschan

Artikel 1:
Na het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de onderstaande bepalingen en aanwijzingen.

Artikel 2:
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
Het lesgeld kan worden overgemaakt per bank/giro of contant betaald.

Artikel 3:
Opzegging van het abonnement dient uiterlijk 1 maand van te voren per mail te gebeuren. Er geldt een opzegtermijn van 1 hele maand.

Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt geen restitutie van de contributie plaats. Yogastudio Gurbatschan behoudt zich het recht voor een nieuwe deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden.

Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelnemer in verzuim zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is Yogastudio Gurbatschan gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten c.q. de deelnemer de toegang tot het pand te weigeren. Tevens is Yogastudio Gurbatschan alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelnemer onverminderd het bovenstaande de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast zijn alle met de invordering van het openstaande bedrag samenvallende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, verschuldigd. Eerst nadat de deelnemer het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente en de kosten, heeft betaald, zal hij/zij weer worden toegelaten.

Artikel 4:
Beoefening van Kundalini Yoga & meditatie en deelname aan workshops werken veelal genezend maar moeten niet worden gezien als medisch advies voor klachten; de effecten zijn per persoon anders.

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn / haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen.

Yogastudio Gurbatschan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

Yogastudio Gurbatschan is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Yogastudio Gurbatschan, dienen te worden vergoed.

Artikel 5:
Bij zwangerschap of ziekte (langer dan 2 maanden) kan in overleg tussen deelnemer en Yogastudio Gurbatschan het lidmaatschap voor bepaalde tijd opgeschort worden.

Artikel 6:
Yogastudio Gurbatschan behoudt zich het recht voor om haar prijzen en of rooster aan te passen. Aanpassing en wijziging van prijzen en/of rooster zullen via de nieuwsbrief / e-mail worden doorgegeven.